Biztosításközvetítő (függő és független) vizsga menete, és egyéb információk

Biztosításközvetítő (függő és független) vizsga menete, és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3. 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása szóbeli
5.2.4. 10142-12 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció írásbeli
5.2.5. 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok írásbeli
5.2.6. 10141-12 Biztosítási piac termékeinek értékesítése írásbeli
5.2.7. 10143-12 Biztosítástechnikai feladatok ellátása írásbeli
5.2.8. 10144-12 Független biztosításközvetítői működés írásbeli
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró
vizsgatevékenységet a jelölt legalább külön-külön 60%-os szinten teljesíti.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció és biztosítástechnikai feladatok
ellátása
A vizsgafeladat a biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikációt 60 %-os arányban és 15 perces időtartamban, a
biztosítástechnikai feladatok ellátását 40 %-os arányban és 20 perces időtartamban tartalmazza.
A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és honlapján
közzétett Útmutató alapján történik.
A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati vizsgatevékenység során az alábbi követelményekhez
kapcsolódó feladatokat kell elvégezni:
Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció: a központi gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz,
amely szituációs feladat(ok)ra épül és a szakmai követelmények biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikációhoz
kapcsolódó megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
Biztosításközvetítő biztosításelméleti-, biztosításágazati- és biztosítás-üzemtani feladatok ellátása: felméri és
dokumentálja a biztosítási igényt, szerződésmódosítást előkészít, statisztikákat előkészít, díjfizetést
kezdeményez, keresztértékesítési feladatokat ellát, termékeket értelmez, kockázat-elbírálást végez, értelmezi a
biztosításban alkalmazott kimutatásokat, fedezethiányt feltár, többes biztosítást felismer, alul- és túlbiztosítást
azonosít.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 35%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Biztosítástechnikai feladatok és biztosítási piac termékeinek értékesítése, valamint
független biztosításközvetítői működés
A vizsgafeladat a biztosítástechnikai feladatok és biztosítási piac termékeinek értékesítése 40 %-os arányban és
75 perces időtartamban, a független biztosításközvetítői működést 60 %-os arányban és 60 perces időtartamban
tartalmazza.

Biztosításközvetítő (függő és független) írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató
alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése: a központi írásbeli vizsgatevékenység során az alábbi követelményekhez
kapcsolódó feladatokat kell elvégezni:
Biztosítástechnikai feladatok és biztosítási piac termékeinek értékesítése: a biztosítási piac termékeinek
értékesítése modul fogalmainak és eljárásainak magyarázat és alkalmazása konkrét példákon keresztül, alapvető
biztosítási számítások elvégzése, életbiztosítási és nem-életbiztosítási ágon belüli kockázatok, fedezetek,
termékek és eljárások értelmezése, magyarázata és esetmegoldásai. A biztosítás elméletének és a biztosító
működésének magyarázata és konkrét esetek megoldása, valamint a díjszámítás, a tartalékok, a statisztikák
alapkérdéseinek értelmezése, magyarázata és alapvető vonatkozó számítások.
Független biztosításközvetítői működés a független biztosításközvetítők (alkusz, többes ügynök) jogszerű és
szakszerű működésének kérdései és esetmegoldásai.
A vizsgafeladat időtartama: 135 perc
A vizsgafeladat aránya: 35%

Biztosításközvetítő (függő és független) szóbeli vizsga:

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Biztosítási piac termékeinek értékesítése és a független biztosításközvetítői
működés
A vizsgafeladat a biztosítási piac termékeinek értékesítését és a független biztosításközvetítői működést 50%-
50%-os arányban tartalmazza.
A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató
alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése: a központi szóbeli vizsgatevékenység során az alábbi követelményekhez kapcsolódó
feladatokat kell elvégezni:
Biztosítási piac termékeinek értékesítése: a biztosítási piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a
termékértékesítés ügyfél-kiszolgálási szakismeretek, ügyletismeretek ügyfélközpontú megközelítése.
Független biztosításközvetítői működés: a független biztosításközvetítő működése és egyéb sajátosságai.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (ebből felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a
szakképesítésért felelős miniszter a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-espenzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/penzugyi-agazati-szakkepzesi-es-szabalyozott-szakmak című
honlapján közzéteszi.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a
komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti.
Az írásbeli vizsgatevékenységet az első napon kell lebonyolítani. A gyakorlati vizsgatevékenységet és a szóbeli
vizsgatevékenységet egy vizsganapon kell lebonyolítani.
A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott
vizsganaptára az irányadó.
A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki
által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.
A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök
használhatóak.
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján is elérhetők a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A Biztosítási piac termékeinek értékesítése és a független biztosításközvetítői működés vizsgafeladat szóbeli
vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha a hozzárendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó a
Biztosítástechnikai feladatok és biztosítási piac termékeinek értékesítése, valamint a Független
biztosításközvetítői működés vizsgafeladatokból külön-külön legalább 60%-os teljesítményt ért el.
Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció és biztosítástechnikai feladatok ellátása gyakorlati
vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha a hozzárendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó
külön-külön legalább 60 %-os teljesítményt ért el.
A központi írásbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a Biztosítástechnikai feladatok és
biztosítási piac termékeinek értékesítése, valamint a Független biztosításközvetítői működés vizsgafeladatokból
külön-külön legalább 60%-os teljesítményt ért el.
A vizsgatevékenységek érdemjegye a vizsgafeladatok esetében az elért %-os teljesítmények alapján:
90–100% jeles (5)
80–89% jó (4)
70–79% közepes (3)
60–69% elégséges (2)
0–59% elégtelen (1)
Amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a
vizsgatevékenységenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre
kerekítve az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységének érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítményét elégtelenre (1)
minősítette a vizsgabizottság.
Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgatevékenységhez, vizsgarészhez
rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.
Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységének
értékelési besorolása alapján történik.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Irodai és szakmai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbáziskezelő)
6.4. Formanyomtatványok
6.5. Ügyintézési eljárásrend
6.6. Bizonylatok, formanyomtatványok
6.7. Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár
7. EGYEBEK
7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott 10142-12 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció, a
10141-12 Biztosítási piac termékeinek értékesítése, a 10143-12 Biztosítástechnikai feladatok ellátása és a 10144-
12 Független biztosításközvetítői működés szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró
vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi szóbeli tételsor alapján, amely a szakmai követelmények témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi írásbeli feladatsor alapján, amely a szakmai követelmények témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I.
18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás
eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen
szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési
követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének
általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó
szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a gazdaságtudományok képzési területen, közgazdaság képzési ágon
szerzett végzettséggel rendelkezik felmentést kap a(z) 11504-12Gazdálkodási alaptevékenység ellátása szakmai
követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga szóbeli, valamint a 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási
jogi feladatok szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól.
A 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró
vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól felmentést kap, aki 1997. január 1. után szerezte meg a tőzsdei
szakvizsga jogi részvizsgáját, valamint 1997. január 1. után szerezte meg a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által elismert jogi szakmai vizsgáját.

Közgazdasági szakmák: Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam

Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam

A Biztosításközvetítő (függő és független) vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.