Közbeszerzési referens vizsga menete és egyéb információk

Közbeszerzési referens vizsga menete és egyéb információk

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10848-12 A közbeszerzés alapjai írásbeli
5.2.4. 10849-12 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat írásbeli
5.2.5. 10858-12 Jogi alapintézmények írásbeli
5.2.6. 10859-12 Közbeszerzési gyakorlat gyakorlati
5.2.7. 10860-12 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés gyakorlati alkalmazása
A vizsgafeladat ismertetése: Több gyakorlati, összetett feladat megoldása, amelyek a közbeszerzés gyakorlati
oldalának számonkérésére irányulnak. A feladatok a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott
10859-12 azonosító számú Közbeszerzési gyakorlat és
10860-12 azonosító számú Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények
követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszterek által kiadott és honlapjukon közzétett
Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés elméleti alkalmazása
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladatok a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott
10848-12 azonosító számú A közbeszerzés alapjai és
10849-12 azonosító számú Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Jogi és közbeszerzési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények
fejezetben megadott
10848-12 azonosító számú A közbeszerzés alapjai,
10858-12 azonosító számú Jogi alapintézmények és
10849-12 azonosító számú Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
Az írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységet egy napon kell lebonyolítani.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
A gyakorlati vizsgán számítógép és internethasználat a gyakorlati vizsgafeladat típusától függően.
Az írásbeli vizsgán hatályos jogszabályok használata.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeinek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:
91–100% jeles (5)
81–90% jó (4)
71–80% közepes (3)
51–70% elégséges (2)
0–50% elégtelen (1)
Amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a
vizsgatevékenységenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre
kerekítve, az érdemjegyet pedig az így kapott érték kerekítésével az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé)
egy egész jegyben kell meghatározni.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységének érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítményét elégtelenre (1)
minősítette a vizsgabizottság.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép konfiguráció, Internet-hozzáférés
6.3. Hatályos jogszabály gyűjtemény
7. EGYEBEK
A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei: a vizsgára bocsátás feltételeként az 5.2.3.-5.2.7. pontban
meghatározott szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsgatevékenység
vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A komplex szakmai vizsgán a vizsgázók mindig az írásbeli, gyakorlati, illetőleg a szóbeli vizsgatevékenység
megkezdésének időpontjában hatályos jogszabályok alapján vizsgáznak. Az írásbeli, gyakorlati, illetőleg a
szóbeli vizsgatevékenység megkezdését legfeljebb 30 nappal megelőzően hatályba lépett jogszabályváltozásokat
már nem lehet számon kérni.

Közgazdasági szakmák: Közbeszerzési referens tanfolyam
Közbeszerzési referens tanfolyam

A Közbeszerzési referens vizsga menete és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és FelnőttképzésiAkadémia, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Kategória: Felnőttképzés | A közvetlen link.